0 Регламент

Регламент

УКРАЇНСЬКОЇ СЕКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ.

А. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ.
1. Основні принципи.

Б. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ (РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ОСЕРЕДКИ).
2. Членство.
3. Статути.
4. Адміністративне управління і структура.
5. Призупинення роботи регіонального відділення чи осередку (позбавлення права голосу).
6. Захист символіки (емблем).
7. Членські квитки.
8. Представництво.
9. Спостерігачі.

В. НАЦІОНАЛЬНА ВИКОНАВЧА РАДА УС МПА (НВР).
10. Засідання НВР.
11. Втрата права голосу.
12. Порядок денний.
13. Головування.
14. Ведення засідань.

Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УС МПА (НВК).
15. Вибори НВК.
16. Радник (Почесний Президент).
17. Контрольно-ревізійна комісія.
18. Проведення засідань та розподіл обов'язків.
19. Національний Адміністративний центр УС МПА (НАЦ).

Д. ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА.
20. Комерційні підприємства.
21. Внутрішні справи.
22. Перегляд Регламенту і Директив.
23. Набуття чинності.

А. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ.

Стаття 1. Основні принципи.
1.1. Правовою основою Регламенту Української секції Міжнародної поліцейської асоціації є ст. 23 Статуту УС МПА та Міжнародні правила.
1.2. Регламент УС МПА є основоположним документом, що регламентує організаційно-статутну діяльність усіх суб'єктів УС МПА, їх взаємостосунки, права та обов'язки у вирішенні статутних завдань.

Б. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ (РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ОСЕРЕДКИ).

Стаття 2. Членство.
2.1. Основне (професійне) членство. Категорії працівників, визначені ст.5 п. 5.2.1. Статуту Секції мають становити переважну більшість серед членів УС МПА.
Працюючі співробітники та пенсіонери органів МВС і прирівняні до них особи можуть вступати до УС МПА, як правило, у регіональних відділеннях та осередках (далі в тексті: відділення та осередки або місцеві осередки) за місцем проживання.
У разі зміни місця проживання чи з інших особистих мотивів вони, за умови відповідності до вимог членства, можуть поступати до УС МПА в інших місцевих осередках.
2.2. Асоційоване національне членство. Має на меті покращання співпраці і взаєморозуміння між працівниками різних відомств, котрі беруть участь у вирішенні завдань зміцнення правопорядку.
Працівники інших відомств – члени МПА можуть створювати за місцем роботи філії, які перебувають у складі відповідного регіонального відділення і підпорядковані йому у вирішенні усіх питань внутрішньосекційної роботи. Відомчі філії УС МПА не можуть набувати прав регіональних відділень чи осередків і проводити заходи від імені УС МПА без попереднього узгодження з керівництвом регіонального відділення, де вони перебувають на обліку, і дозволу НВК УС МПА.
2.3. Асоційоване іноземне членство. Покликане сприяти поширенню ідей МПА в країнах, де не створені Національні секції.
Вирішення питань щодо прийому до УС МПА іноземців - у винятковій компетенції ПВБ та НВК.
2.4. Особливе членство. Воно є однією з форм залучення членів сімей (подружжя, діти) працівників, визначених у ст. 5 п.5.2.1. Статуту Секції до участі у заходах УС МПА, насамперед культурно-пізнавальної чи соціальної спрямованості.
Члени УС МПА із числа цивільних осіб мають однакові права й обов'язки з усіма членами МПА і можуть обиратись до керівних органів регіональних відділень та Української секції. Однак, ця категорія членів Асоціації не може створювати самостійних осередків і керуючих органів, а також очолювати регіональні відділення та осередки.
2.5. У разі зміни місця проживання чи тривалого відрядження діючого члена МПА, він має право залишитись на обліку у своєму відділенні чи осередку, або перевестись на облік за місцем нового проживання (роботи) чи стати на облік в НАК. У такому ж порядку ведеться облік членів УС МПА місцевих осередків, робота яких в установленому порядку призупинена або вони були виключені зі складу УС МПА.

Стаття 3. Статути.
3.1. Місцеві осередки, у випадку реєстрації як юридичної особи з правом ведення фінансово-господарської діяльності, повинні приймати свої Статути, котрі не суперечать змісту Статуту УС МПА та Міжнародного статуту.
Статути відділень та осередків, затверджені в установленому законом порядку у відповідних державних органах, повинні негайно направлятись до НВК після їх прийняття чи внесення змін.
3.2. Усунення розходжень (невідповідностей) Статутів відділень чи осередків зі Статутом УС МПА чи чинним законодавством України забезпечується НВК і остаточно затверджується Національною виконавчою радою.
3.3. Основні принципи МПА, викладені у частині «А» Міжнародного статуту та Статуту УС МПА, не повинні мати розбіжностей зі Статутами регіональних відділень та осередків УС МПА.

Стаття 4. Адміністративне управління і структура.
4.1. УС МПА з метою забезпечення інтересів кожного її члена структурно поділяється на регіональні відділення та осередки, які створюються за територіальними або професійними ознаками. Права самостійних місцевих осередків можуть надаватись підрозділам УС МПА, створеним на територіях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відповідно до адміністративно-територіального поділу України та структури МВС України, а також у вищих навчальних закладах системи МВС та органах внутрішніх справ на транспорті.
У виняткових випадках за клопотанням місцевого осередку НВК УС МПА може розглядатись питання про надання прав регіонального відділення місцевим осередкам УС МПА, створеним на територіях міст, які поділяються на райони. У цьому випадку зацікавленими сторонами до НВК УС МПА також вносяться, для узгодження, пропозиції щодо взаємодії, підпорядкованості, прав і обов'язків таких підрозділів.
4.2. Відділення чи осередки обмежують свою діяльність територією чи підрозділами, на які поширюється їхня юрисдикція (відповідно до структурного підпорядкування підрозділів системи МВС). Вони не можуть бути незалежними стосовно Української секції МПА, зобов'язані виконувати рішення Національних конгресів, конференцій НВР, НВК та Постійного виконавчого бюро (ПВБ) і повинні вирішувати усі питання співпраці з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами Асоціації лише через НВК УС МПА або Національну виконавчу раду.
4.3. УС МПА та її місцеві осередки не можуть брати на себе зобов'язання щодо набуття колективного членства у будь-якій іншій громадській організації.
4.4. Структурні підрозділи відділень чи осередків, а також сформовані в регіонах робочі чи спеціальні групи членів УС МПА за соціальними чи іншими інтересами, навіть коли вони в установленому порядку набули членства у міжнародній організації, повинні вирішувати усі питання через свої регіональні відділення та НВК Української секції.
4.5. Відділення чи осередки можуть мати свої представництва на територіях чи в органах МВС, які вони представляють, у відповідності до Директиви УС МПА «Про представництва УС МПА».

Стаття 5. Призупинення роботи регіонального відділення чи осередку (позбавлення права голосу).
5.1. Національна виконавча рада УС МПА може призупинити роботу регіонального відділення чи осередку у таких випадках:
а) у разі порушення Статуту, Регламенту чи Директив УС МПА;
б) коли відділенням допущені порушення чинного законодавства України щодо роботи громадських об'єднань громадян і не вжиті невідкладні заходи щодо їх усунення;
в) якщо відділення (осередок) протягом року не погасило боргу чи не сплачувало на рахунок Секції коштів, що надійшли від вступних та членських внесків у розмірах і в порядку, передбаченому рішеннями Національної виконавчої ради чи НВК УС МПА, і продовжує не виконувати своїх фінансових зобов'язань після нагадування ПВБ, Національного скарбника чи головного бухгалтера Секції;
г) коли Відділення не звітує про стан своєї роботи та не подає іншої встановленої НВК інформації протягом року чи не забезпечує протягом такого ж часу виконання рішень НВК УС МПА;
д) коли кількість працівників міліції, які перебувають на обліку у регіональному відділенні чи осередку, стала меншою за мінімальну у 20 членів, як це передбачено Директивою про відкриття регіональних відділень чи осередків, або коли порушуються принципи членства в Секції і її склад переважно поповнюється за рахунок категорій, не віднесених до основного (професійного) членства;
е) якщо регіональне відділення чи осередок самі звернулись з таким проханням за умови, що це рішення підтримала така кількість членів, яка чисельно не дає можливості для його подальшого існування, як це передбачено Директивою про відкриття регіональних відділень чи осередків. Причину такого рішення пояснювати не вимагається.
5.2. За рекомендацією НВК Національна виконавча рада УС МПА може призначити певне відділення чи осередок представляти інтереси того місцевого осередку, робота якого була призупинена, без права голосувати від його імені, а також сприяти пошуку шляхів для скасування рішення про призупинення його діяльності.
5.3. За виняткових обставин НВК може винести рішення про негайне призупинення роботи регіонального відділення чи осередку, коли їх діяльність суперечить частині «А» Національного і Міжнародного статутів, а обставини, що склалися, не дають змоги чекати наступного засідання НВР. За цих обставин НВК одночасно з рішенням про призупинення покладає на одне із регіональних відділень чи осередків обов'язок представляти інтереси відділення (осередку), робота якого була призупинена, на умовах, передбачених ст. 5 п. 5.2. Регламенту УС МПА.
5.4. Коли робота відділення чи осередку призупинена, ним втрачається право голосу. Відділення вправі за власний кошт посилати своїх спостерігачів на засідання Національного конгресу чи конференції НВР.
5.5. Члени УС МПА, що перебувають на обліку у відділенні чи осередку, робота яких була призупинена, продовжують вважатись членами МПА і можуть брати участь в усіх заходах, що організовуються Секцією та користуються рівними з іншими членами УС МПА правами, навіть коли їхні членські квитки певний час не є чинними. Сплата внесків та заміна членських квитків на чинні членів МПА, котрі знаходяться на обліку у відділенні (осередку), робота якого призупинена, може здійснюватись через місцевий осередок, який за дорученням НВК представляє його інтереси, або через НАЦ.
5.6. Призупинення роботи відділення чи осередку не позбавляє представництва членів МПА, які перебувають на його обліку, в постійних Національних комісіях чи інших керівних органах УС МПА, до яких вони були обрані Національним конгресом.
5.7. Відділення (осередки), робота яких була призупинена, будуть отримувати усі інформаційні й управлінські документи НВК, ПВБ та інших керівних органів за умови, коли їх регіональне виконавче бюро (комітет) продовжуватиме свою роботу, спрямовану, насамперед, на ліквідацію розбіжностей і недоліків, котрі послужили підставою для призупинення його роботи.
5.8. Кожен випадок призупинення роботи відділення (осередку) повинен детально аналізуватись на черговому засіданні Національної виконавчої ради. Звіт про причини такого рішення готує і доповідає визначений на засіданні НВК представник ПВБ УС МПА та представник відділення (осередку), якому доручено представляти місцевий осередок, діяльність якого призупинена. Якщо причину, що стала підставою для призупинення роботи відділення (осередку), не усунуто, НВР може розглянути питання про продовження терміну призупинення його роботи, або прийняти рішення про виключення такого відділення (осередку) зі складу УС МПА у відповідності до вимог Статуту УС МПА (ст.9).
5.9. Скасування рішення про призупинення роботи відділення чи осередку може вирішуватись винятково Національною виконавчою радою.
5.10. Коли Національна виконавча рада знайде достатньо підстав для скасування рішення про призупинення роботи відділення чи осередку, вона, до остаточного вирішення цього питання, має доручити НВК забезпечити сплату цим відділенням (осередком) усіх боргів щодо внесків та інших фінансових зобов'язань.

Стаття 6. Захист символіки (емблем).
6.1. Емблему Міжнародної поліцейської асоціації забороняється використовувати з комерційною метою.
6.2. УС МПА може створювати власну символіку з використанням міжнародної емблеми МПА, проте при цьому зобов'язана забезпечити дотримання умов її використання, передбачених Регламентом УС МПА ст.6 п.6.1. Усі питання щодо порушення умов і принципів використання символіки МПА і УС МПА повинні вирішуватись у відповідності до чинного законодавства України про захист авторського права.
6.3. Будь-які зміни, внесені до міжнародної чи національної емблем МПА, вважаються порушенням законодавства про захист авторського права і не дозволяються. Зразки захищених форм символіки УС МПА зберігаються в НАЦ УС МПА.

Стаття 7. Членські квитки.
7.1. Українська секція МПА використовує членські квитки за типом кредитної картки. Термін дії такого квитка обмежується роком його видачі.
7.2. Лише членський квиток встановленого міжнародного зразка з доповненнями і в дизайні, затвердженими НВК УС МПА, є чинним протягом терміну, вказаному на ньому, і доказом членства в Міжнародній поліцейській асоціації та її Українській секції.
7.3. Відповідальність за своєчасне замовлення шаблону, друк членських квитків та забезпечення їх своєчасного обміну покладається на Генерального секретаря та НАЦ УС МПА.
7.4. Членські квитки УС МПА мають два боки. Лицьовий бік квитка друкується з шаблону, який надається Міжнародним Адміністративним центром. На ньому міститься прізвище та ім'я члена МПА, його особистий номер реєстрації в Секції, назва Секції та рік її приєднання до МПА. Друк виконується англійською мовою.
Зворотний бік є унікальним і характерним лише для України. Він містить прізвище, ім'я та по-батькові, фотографію й особистий номер члена УС МПА, відомості про місце прийняття та місце перебування на обліку, рік вступу, підпис Національного Президента УС МПА, а також елементи захисту від підробки. Її дизайн та форми захисту можуть періодично змінюватись.
До членського квитка додається обкладинка з жетоном встановленого зразка, і особистим номером члена УС МПА.
7.5. Членські квитки є власністю УС МПА, яка забезпечила їх випуск.
7.6. Членські квитки УС МПА, які втратили чинність, після обміну повинні повертатись до НАЦ або знищуватись безпосередньо в місцевих осередках протягом року, в якому вони втратили свою чинність. Це не стосується членів УС МПА, котрі перебувають на обліку у відділеннях (осередках), робота яких була призупинена, і не мали можливості здійснити їх обмін (Регламент УС МПА, ст.5, п.5.5.).

Стаття 8. Представництво.
8.1. УС МПА у Міжнародній виконавчій раді (МВР) представляє Президент УС МПА, він також представляє Секцію як делегат на Всесвітніх конгресах та конференціях МВР.
Президент УС МПА має право в установленому порядку передати свої повноваження щодо представництва в засіданнях керівних органів МПА одному з членів НВК.
8.2. Відділення чи осередки у Національній виконавчій раді представляє голова регіонального відділення (осередку), він також представляє відділення (осередок) як делегат на Національних конгресах та конференціях Національної виконавчої ради.

Стаття 9. Спостерігачі.
Кожне регіональне відділення чи осередок можуть направляти на засідання Національного конгресу та конференції НВР УС МПА не більше двох спостерігачів за власний кошт, які не користуються правом голосу.

В. НАЦІОНАЛЬНА ВИКОНАВЧА РАДА УС МПА (НВР).

Стаття 10. Засідання НВР.
10.1. Делегат від кожного регіонального відділення чи осередку (за винятком тих відділень чи осередків, діяльність яких призупинена у відповідності зі Статутом УС МПА, ст.8), запрошується для участі в засіданнях Національних конгресів та конференцій НВР за рахунок Секції.
10.2. Персональні дані на делегатів та спостерігачів від кожного місцевого осередку повинні повідомлятись НАЦ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР.
10.3. У разі, коли відомості про делегатів чи спостерігачів не будуть відомі до кінцевого терміну, встановленого Регламентом УС МПА (ст.10, п.10.2) перед початком роботи Національного конгресу УС МПА або конференції НВР, у цьому дані на делегатів та спостерігачів передаються відразу, як тільки стане відомо, хто буде представляти місцевий осередок, але не пізніше трьох діб до дня реєстрації.
10.4. Якщо делегатом на засідання Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР направляється не голова відділення (осередку), як це визначено в Регламенті УС МПА, ст.8, п.8.2, то заявки на участь у цих заходах іншого представника є чинними лише за підписом голови і секретаря відділення (осередку), завірених печаткою.
10.5. У випадку, коли відділення (осередок) з якихось причин не може направити своїх представників для участі у засіданні Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР, його може представляти інший місцевий осередок. Для вирішення цього питання голова регіонального відділення (осередку) повинен надіслати до НВК УС МПА письмове повідомлення про це хоча б за місяць до початку засідання.
Коли відділення (осередок) вже зареєструвалось для участі у засіданні, але його представник не має змоги взяти у ньому участь, дозволяється направляти повідомлення, що воно буде представлене іншим відділенням (осередком), у будь-який час, але не пізніше, ніж за тиждень до початку засідання. Повідомлення буде чинним лише за умови, коли воно підписане головою та секретарем відділення (осередку). До цього повідомлення повинна додаватись письмова згода відділення (осередку), який буде виступати його повноважним представником.
Повноваження чинні для усіх голосувань і виборів на Національних конгресах УС МПА та конференціях НВР і не мають обмежень. У той же час кожен делегат не може представляти більше одного іншого відділення (осередку).
10.6. У разі виникнення обставин, які не дозволяють зареєстрованому делегату взяти участь у засіданнях, особа, яка буде замінювати його, до початку засідання повинна надати НВК лист, підписаний головою відділення (осередку), у якому мають бути підтверджені його повноваження як делегата.
10.7. Усі повідомлення попередньо можуть направлятись факсом, а ті з них, які не потребують підпису – електронною поштою (Регламент УС МПА, ст.10, п.п.10.2 та 10,3 – лише стосовно повідомлень). У цьому випадку оригінали таких повідомлень подаються до ПВБ під час реєстрації делегатів і спостерігачів.
Використовуючи для передачі повідомлень поштові засоби зв'язку, НАЦ в обов'язковому порядку повинен надати відділенням (осередкам) підтвердження про отримання відправлення.

Стаття 11. Втрата права голосування.
Делегати, котрі не зареєструвались для участі у засіданнях у порядку, визначеному Регламентом УС МПА (ст. 10), і делегації від відділень (осередків), що не виконали свої фінансові зобов'язання, як це передбачено Статутом УС МПА (ст.18, п. 18.5), не мають права голосу під час проведення Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР. Окрім цього їм не компенсуються витрати на проїзд і проживання, пов'язані з участю в засіданнях.

Стаття 12. Порядок денний.
12.1. Проект порядку денного може включати лише ті пропозиції, котрі були подані Генеральному секретарю чи до НВК УС МПА у письмовій формі не пізніше, ніж за два місяці до початку засідання. Пропозиції повинні бути вмотивовані з поясненням (коментарем) пунктів для обговорення. Також має надаватись вичерпна інформація про можливі фінансові наслідки у випадку реалізації поданих пропозицій.
12.2. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту УС МПА повинні подаватись для опрацювання Генеральному секретареві чи НВК УС МПА у письмовій формі не пізніше, ніж за три місяці до початку Національного конгресу УС МПА. Такі пропозиції мають готуватись з дотриманням вимог Регламенту УС МПА, ст.12, п.12.1.
12.3. Пропозиції щодо перегляду окремих позицій Регламенту чи Директив УС МПА повинні надаватись Генеральному секретареві чи НВК УС МПА у письмовій формі за два місяці до початку проведення Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР з дотриманням вимог Регламенту УС МПА, ст.12, п.12.1.
12.4. Порядок денний має обов'язково включати звіти:
- Національного виконавчого комітету УС МПА;
- Національного скарбника (головного бухгалтера) УС МПА;
- Контрольно-ревізійної комісії;
- Голів постійних Національних комісій;
- Регіональних відділень (осередків) у порядку звіту, обміну досвідом чи з метою розв'язання питань, визначених Регламентом УС МПА, ст.5, п.5.8.
Усі ці звіти мають бути подані Генеральному секретарю чи НВК УС МПА за місяць до початку засідання.
12.5. Пропозиції щодо членства (утворення) нових місцевих осередків повинні вноситись окремо в останньому пункті порядку денного – «Різне».
12.6. За місяць до початку проведення Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР НВК повинен розглянути та затвердити на своєму засіданні:
- проект порядку денного;
- список кандидатів до Національного виконавчого комітету УС МПА і Контрольно-ревізійної комісії;
- пропозиції відділень (осередків) для розгляду;
- тези звітів, поданих у відповідності до Регламенту УС МПА, ст.12, п.12.4;
- списки делегатів;
- списки спостерігачів;
- перелік уповноважених представників у відповідності до Регламенту УС МПА, ст.10, п.10.5.
За необхідності, НАЦ УС МПА за тиждень до початку засідання повинен надіслати за підписом Генерального секретаря усім зареєстрованим делегатам такі документи:
- проект порядку денного;
- перелік пропозицій регіональних відділень (осередків), прийнятих для розгляду.
12.7. Порядок денний затверджується делегатами на початку засідання Національного конгресу чи конференції НВР.

Стаття13. Головування.
Головує на засіданнях Національних конгресів УС МПА чи конференціях НВР Національний Президент УС МПА чи за його дорученням один із членів НВК.

Стаття 14. Ведення засідань.
Порядок проведення Національних конгресів УС МПА та конференцій НВР повинен відповідати процедурі, викладеній у Директиві МПА «Про ведення засідань» та відповідній Директиві УС МПА.

Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УС МПА (НВК).

Стаття 15. Вибори НВК.
15.1. Пропозиції щодо висунення кандидатів на посади до НВК повідомляються Генеральному секретареві чи до НВК за два місяці до проведення Національного конгресу УС МПА. По закінченню цього терміну пропозиції щодо кандидатур до керівних органів УС МПА не приймаються, за винятком випадків, коли кандидатури на посади відсутні. У цьому разі кандидатури на посади може пропонувати НВК безпосередньо на засіданні. Висунення і обрання кандидатів на посади не може проводитись без їх згоди.
15.2. Процедура виборів здійснюється одним з делегатів або діючим членом НВК, які обираються з числа учасників засідання. Обрана особа може призначити з делегатів певну кількість помічників для підрахунку голосів.
15.3. Обраний для здійснення процедури голосування делегат або член НВК, а також його помічники, призначені для підрахунку голосів, не можуть балотуватись на посади до керівних органів УС МПА і не повинні представляти місцеві осередки, які висунули своїх кандидатів до керівних органів УС МПА.
15.4. Вибори до НВК УС МПА проводяться у такому порядку:
- Національний Президент;
- Перший віце-президент;
- Другий віце-президент;
- Третій віце-президент;
- Національний Генеральний секретар;
- Заступник Національного Генерального Секретаря;
- Національний скарбник;
- Заступник Національного скарбника (головний бухгалтер);
- члени НВК.
15.5. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Виборчі бюлетені роздаються делегатам для кожного туру голосування. Члени НВК участі у голосуванні не беруть.
Виборчі бюлетені зберігаються в Адміністративному центрі УС МПА протягом року з дня голосування. Якщо на посаду пропонується лише одна кандидатура голосування може бути відкритим.
15.6. Обраним вважається той кандидат, котрий набрав більше половини голосів, зареєстрованих на засіданні делегатів. Якщо на посаду висунуто кілька кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування стосовно двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
Якщо серед двох кандидатів на посаду до НВК жоден не набере більше половини голосів, обидві кандидатури знімаються з подальшого голосування. У цьому випадку оголошується перерва у засіданні, під час якої новообрані Національний Президент та члени НВК УС МПА спільно з делегатом чи членом НВК, обраним для проведення процедури виборів, проводять консультації і вносять Конгресу нову узгоджену кандидатуру для голосування.
У разі, коли жоден з двох претендентів на посаду Національного Президента не набере більше половини голосів присутніх чи представлених на засіданні делегатів, оголошується перерва у засіданні, під час якої делегат чи член НВК, котрий обраний для проведення процедури виборів, спільно з делегатами від п'яти найдавніших за терміном створення відділень (осередків), що утворюють Кризовий комітет, узгоджують кандидатури для проведення нових виборів.

Стаття 16. Радник (Почесний Президент).
Після обрання нового Національного Президента УС МПА Національна виконавча рада може призначити екс-президента Секції за його згодою радником Національного виконавчого комітету УС МПА на період до чергової конференції НВР. Радник не наділяється правом голосу на засіданнях керівних органів УС МПА.
За особливі заслуги перед Національною секцією Президент УС МПА, котрий склав свої повноваження, рішенням НВР може бути призначеним Почесним Президентом УС МПА, який бере участь у засіданнях НВК та ПВБ, його голос ураховується під час прийняття усіх рішень, він може ініціювати розгляд питань внутрішнього життя Секції.

Стаття 17. Контрольно-ревізійна Комісія.
17.1. На Конгресі УС МПА обирають Контрольно-ревізійну комісію в складі двох членів УС МПА. Такі вибори проводяться з дотриманням процедури, викладеної в Регламенті УС МПА, ст.15, п.п.15.1 та 15.5.
17.2. Контрольно-ревізійна комісія відповідає за перевірку точності отримання, обліку та здійснення витрат коштів, які надійшли на рахунки УС МПА та засвідчують, що фінансово-господарська діяльність ведеться відповідно до чинного законодавства України та згідно зі Статутом та Регламентом УС МПА, рішеннями Національної виконавчої ради і Національного виконавчого комітету. Комісія також подає Національній виконавчій раді письмовий звіт на кожне засідання Конгресу УС МПА чи конференції НВР.

Стаття 18. Проведення засідань та розподіл обов'язків.
18.1. НВК УС МПА повинен проводити свої засідання не рідше одного разу на три місяці для аналізу стану управління Національною секцією, розгляду звернень відділень (осередків) та вирішення інших нагальних питань внутрішньосекційної роботи. У період між засіданнями члени Виконкому можуть проводити консультації з різних проблем діяльності Секції шляхом листування, телефонних переговорів та у будь-який інший спосіб.
Постійне виконавче бюро УС МПА повинне збиратись для розгляду поточних питань діяльності Секції у період між засіданнями НВК у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
18.2. На засіданнях НВК УС МПА головує Національний Президент, котрий має право вирішального голосу у разі рівності голосів під час голосування.
18.3. У разі необхідності обов'язки посадових осіб у НВК виконуються таким чином:
- обов'язки Національного Президента у разі його відсутності виконує Перший віце-президент, а за його відсутності – Віце-президенти у порядку їх старшинства або за взаємною згодою;
- обов'язки Національного Генерального секретаря та Національного скарбника у разі їх відсутності повинні виконувати їхні заступники чи визначені на засіданні ПВБ члени НВК.
Якщо якась посада у НВК вакантна, то передбачені на ній обов'язки виконує заступник, а коли така посада відсутня – до проведення виборів вирішується питання про перерозподіл обов'язків між членами НВК.

Стаття 19. Національний Адміністративний центр УС МПА (НАЦ).
19.1. НВК УС МПА повинен утримувати Національний Адміністративний центр (НАЦ).
19.2. Оперативне керівництво НАЦ здійснює за рішенням НВК Перший чи один із Віце-президентів, або Національний Генеральний секретар. На НАЦ покладається вирішення поточних питань діяльності Української секції МПА, втілення у життя рішень НВК та його ПВБ, забезпечення взаємодії з Міжнародним Адміністративним центром й іншими Національними секціями.
19.3. На НВК покладається відповідальність за укладення угод, оренди, трудових контрактів та інших розпорядчо-господарських документів, контроль і організація виконання яких покладається на НАЦ.
19.4. У звіті НВК Національній виконавчій раді (Регламент УС МПА, ст.12, п.12.4) в обов'язковому порядку повинна міститись інформація про роботу НАЦ. За необхідності таку інформацію надає член НВК, на якого покладені обов'язки оперативного керівництва НАЦ, або безпосередньо працівник НАЦ.

Д. ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА.

Стаття 20. Комерційні підприємства.
УС МПА і її відділення та осередки не можуть безпосередньо займатись комерційною діяльністю, створювати або ставати співзасновниками комерційних підприємств.
У той же час НВК та місцевим осередкам дозволяється укладати контракти і угоди про співпрацю з будь-якими організаціями чи підприємствами за умови, що такі організації та підприємства не матимуть контролю чи впливу на жоден напрям роботи УС МПА. Про укладення таких угод НВК інформує Національну виконавчу раду, а відділення та осередки – Постійне виконавче бюро.
УС МПА не заперечуватиме проти комерційної діяльності своїх членів і сприятиме створенню ними госпрозрахункових установ чи підприємств зі статусом юридичної особи, діяльність яких спрямована на виконання Секцією статутних завдань, проте не може давати згоди на використання ними символіки МПА з комерційною метою (Регламент УС МПА, ст.6, п.6.1).

Стаття 21. Внутрішні справи.
21.1. Звіти та протоколи засідань, які вважаються внутрішніми документами згідно зі Статутом УС МПА (ст.21, п.21.2), мають гриф «Для внутрішнього користування», наприкінці документа повинні містити дані про кількість сторінок у ньому та посилання на рішення, яким такому документу присвоєно цей статус. У цьому разі до документа додається перелік осіб, котрі уповноважені отримувати його.
21.2. Статус звітів і протоколів засідань визначається НВК, за винятком звітів, що подаються на розгляд Національної виконавчої ради, коли рішення про їх статус уповноважений приймати лише цей орган.
21.3. Статус документів, визначений відповідними керівними органами Секції, її відділеннями та осередками, обов'язковий для дотримання усіма членами Секції.
21.4. Обмежений статус документа застосовується лише у випадку, коли його опублікування може завдати шкоди Секції чи її місцевим осередкам.

Стаття 22. Перегляд Регламенту і Директив УС МПА.
22.1. Питання про перегляд, уточнення чи внесення змін до Регламенту і Директив УС МПА може вирішуватись лише на засіданнях Національного конгресу УС МПА або на конференціях НВР. Рішення з цього приводу вважається чинним, коли за нього проголосували дві третини присутніх і представлених на засіданні делегатів відділень (осередків). НВК під час голосування має один колективний голос.
22.2. Будь-які доповнення, уточнення чи зміни набувають чинності відразу після закриття Національного конгресу УС МПА чи конференції НВР.
22.3. Якщо на Національному конгресі УС МПА чи конференції НВР було розглянуто пропозицію щодо внесення поправок до Регламенту УС МПА, то це питання протягом трьох років уже не може обговорюватись, за винятком виявлення випадків невідповідності змін, доповнень чи уточнень до чинного законодавства України або у зв'язку з необхідністю виправити невідповідності, що виникли у зв'язку з цим в інших статтях Статуту чи Регламенту УС МПА. Це положення діє і в тому випадку, коли запропоновані доповнення чи зміни до Статуту чи Регламенту Секції не були підтримані у порядку, передбаченому цим Регламентом (ст.22, п.22.1).
22.4. Усі питання щодо тлумачення положень Регламенту чи Директив УС МПА мають попередньо вирішуватись НВК до прийняття рішення НВР.

Стаття 23. Набуття чинності.
Цей Регламент УС МПА прийнятий ІV Національним конгресом УС МПА у місті Києві і набув чинності 25 жовтня 2008 року.

 Друк  E-mail