Статут Осередку НАВС

 І.  Загальні положення 

  1. Осередок Національної академії внутрішніх справ Міжнародної громадської організації Українська секція міжнародної поліцейської асоціації (надалі Осередок) є структурним підрозділом Міжнародної громадської організації Українська секція міжнародної поліцейської асоціації (надалі МГО УС МПА) і створений відповідно до закону України «Про громадські об’єднання» і Статуту МГО УС МПА.
  2. Осередок є правонаступником Солом’янського районного  відділення Української секції міжнародної поліцейської асоціації м. Києва, зареєстрованого  Солом’янською районною у місті Києві Державною адміністрацією 10 жовтня 2000р., Свідоцтво АОО № 695005.
  3. Повна назва: Осередок  Національної академії внутрішніх справ Міжнародної громадської організації Українська секція міжнародної поліцейської асоціації.

Скорочена назва:   Осередок НАВС МГО УС МПА.      

Назва англійською мовою: Branch of the National Academy of  Internal Affairs Non-Governmental Organization  Ukrainian Section International Polis Association.  

  1. Осередок здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України,  чинним законодавством України, Статутом, Регламентом та Директивами МГО УС МПА, а також цим Статутом.
  2. Осередок  створений і  діє на основі  добровільності членів    секції,

самоврядування,  законності і гласності.   

  1. Осередок представляє інтереси постійного та перемінного складу структурних підрозділів і регіональних філій Національної  академії внутрішніх справ в реалізації спільної мети та завдань у професійній, соціальній та культурних сферах, передбачених Статутом МГО УС МПА.
  2. Згідно зі Статутом МГО УС МПА Осередок використовує емблему   Міжнародної громадської організації Українська секція міжнародної поліцейської асоціації.
  3. Осередок набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації згідно чинного законодавства України, виступає учасником цивільно-правових відносин, має відокремлене майно та самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.   
  4. Осередок може створювати філії без статусу юридичної особи в структурних підрозділах та регіональних філіях Національної академії внутрішніх справ, які діють на основі своїх Положень, що приймаються їхніми керівними органами, затверджуються Конференцією Осередку і не суперечать Статуту Осередку.
  5. Осередок  не відповідає по зобов’язаннях  своїх членів, так само як і члени Осередку не відповідають за  його зобов’язаннями. Держава та її органи не відповідають за зобов’язання Осередку так само, як і Осередок  

не відповідає по зобов’язаннях Держави та її органів.

  1. Осередок має свої печатки, бланки, штампи та іншу атрибутику із зображенням символіки МГО УС МПА, зразки яких затверджуються Виконавчим Бюро Осередку.
  2. Діяльність Осередку підзвітна Національному Виконавчому Комітету МГО УС МПА (надалі НВК). Будь які офіційні пропозиції щодо міжнародної співпраці в межах діяльності міжнародної поліцейської асоціації Осередок повинен вносити лише через НВК.
  3. Осередок не може ставати колективним членом інших громадських об’єднань.
  4. Осередок діє у взаємодії з державними, громадськими, релігійними організаціями та об’єднаннями, підприємствами та установами.
  5. Осередок  зобов’язаний дотримуватись принципів, викладених у Всесвітній Декларації Прав людини, прийнятій Організацією Об’єднаних Націй у 1948р. і  визнає, що будь-які форми насилля несумісні з цими принципами.
  6. Місце знаходження керівних органів Осередку: Україна, м.Київ, Юридична адреса: 03035, м.Київ, пл. Солом’янська,1.

                               ІІ. Мета та завдання Осередку


 1. 1     Метою Осередку є захист та  розвиток законних спільних  інтересів своїх

       членів, встановлення дружніх партнерських  стосунків між працівниками

       поліції  країн – колективних   членів Міжнародної Поліцейської  

       Асоціації (надалі МПА), участь у підтримці міжнародного співробітництва    

у правоохоронній діяльності,  розвитку культурних зв’язків,  розширенні

знань та обміну професійним досвідом.      

Осередок в межах своїх можливостей бере участь у розвитку взаємодопомоги у соціальній сфері, сприяє мирному співіснуванню між людьми і збереженню миру на Землі.

   Осередок та його члени не повинні втручатися у роботу офіційних правоохоронних чи контролюючих органів і використовувати членські посвідчення для вирішення питань, що не пов’язані зі статутною діяльністю.

 1. 2    Осередок  вважає своїми основними завданнями:

а) підтримувати повагу до закону і порядку серед працівників поліції та представників правоохоронних структур - членів Секції;

б) сприяти підвищенню престижу та авторитету поліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між поліцією і населенням;

в) сприяти розвитку міжнародного співробітництва через встановлення дружніх зв'язків між працівниками поліції усіх країн, допомагати налагоджувати взаєморозуміння у вирішенні професійних проблем;

г) брати участь у розвитку співпраці у соціальній та культурній сферах та сприяти обміну професійним досвідом;

д) підтримувати   особисті контакти   членів Національних  секцій,


організовуючи обмін візитами груп та окремих осіб, спільне проведення свят,

екскурсій, відпочинку та заохочувати  їх до листування;

е) сприяти налагодженню контактів між молодими людьми із сімей працівників поліції і проведенню міжнародних молодіжних зустрічей з метою формування взаємної поваги, терпимості та порозуміння між людьми, а також усвідомлення важливості і необхідності роботи поліції;

є) підтримувати ініціативу членів УС МПА щодо публікації матеріалів з досвіду правоохоронної діяльності чи юридичних питань, допомагати у підготовці бібліографії літератури про діяльність поліції, підтримувати міжнародні публікації з цієї тематики;

ж) сприяти обміну публікаціями з Національними секціями, та випуску міжнародних видань з питань діяльності МПА.                                  ІІІ. Повноваження


 1. 1     Для реалізації   визначених цілей і   завдань Осередок у встановленому

Законодавством,  Статутом, Регламентом  та Директивами МГО УС МПА    

та цим Статутом  порядку може:

 • представляти та захищати свої законні інтереси або законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • за погодженням з НВК підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • здійснювати обмін делегаціями, проводити конференції, семінари, круглі  столи та інші заходи з широкого кола питань статутної діяльності, взаємодопомоги в соціальній сфері;
 • проводити заходи професійної та культурної спрямованості, а також спортивні змагання;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління з питань, передбачених Статутом Осередку;
 • здійснювати необхідну господарську діяльність, мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інше майно необхідне для забезпечення статутної діяльності;
 • здійснювати  іншу діяльність, що не суперечить чинному Законодавству і відповідає меті  та завданням Осередку.
 1. 2     Осередок  не може займатися  діяльністю, що може заважати   звичайній

  роботі   органів і  підрозділів внутрішніх  справ поліції або діяльністю, що    

  має політичну націоналістичну чи расову природу.

 1. Члени Осередку, їх права та обов’язки

  1. Членами Осередку можуть бути особи з числа постійного та перемінного складу,  вільнонаймані працівники і пенсіонери структурних підрозділів і регіональних філій Національної академії внутрішніх справ, а також інші особи відповідно до категорій:  основного (професійного), асоційованого національного, асоційованого іноземного, особливого та «Почесного» членства, передбачених Статутом МГО УС МПА, які беруть участь у діяльності Осередку та сплачують членські внески.
  2. Прийом  в члени  МГО УС МПА  здійснюється відповідно  до положень

Регламенту  та Директив    МГО УС МПА на  основі письмової заяви

вступаючого    на ім’я Президента    МГО УС МПА, підтвердженої    

поручительством  одного з членів Осередку і  резолюцією Голови Осередку.

  1. Члени  Осередку мають право:   
 • обирати та бути обраними до керівних органів Осередку;
 • брати участь у всіх заходах, які організовує Осередок;
 • вносити пропозиції до керівних органів Осередку з будь-яких питань,   

           що пов’язані  з діяльністю Осередку та  брати участь у їх обговоренні.

  1. Члени Осередку зобов’язані:
 • дотримуватись положень Статуту;
 • виконувати рішення керівних органів Осередку і Асоціації;
 • своєчасно сплачувати періодичні членські внески.
  1. Членство у Осередку може бути припинено:
   1. автоматично, в разі несвоєчасної (не пізніше 31 березня наступного року)   сплати періодичних членських внесків;
   2. за власним бажанням;
   3. за рішенням Виконавчого Бюро Осередку, у випадках порушення Статуту,   або поведінки, що є несумісною з цілями та принципами МПА;
   4.    у разі відмови  виконувати рішення керівних органів Осередку.

 

 1. Керівні органи Осередку

  1. Вищим  керівним   органом Осередку  є Конференція, яка  скликається

        Виконавчим Бюро Осередку один раз в чотири роки.

 1. 1.1     Конференція:
 • приймає Статут Осередку,  вносить зміни та доповнення до нього;
 • визначає основні напрямки діяльності Осередку;
 • обирає Голову, Секретаря, Скарбника, Виконавче Бюро та Ревізійну    

           комісію Осередку;

 • приймає рішення про припинення діяльності Осередку;
 • заслуховує    звіти Виконавчого   Бюро, Голови, Скарбника   та

          Контрольно-Ревізійної комісії Осередку;

 • реалізує право власності на майно та кошти Осередку;
 • вирішує інші  найбільш важливі питання, спрямовані на реалізацію статутних завдань Осередку.   
 1. 1.2     Позачергова (або Надзвичайна)  Конференція Осередку скликається  у

        разі, якщо принаймні половина створених філій або одна третина членів

      Виконавчого Бюро аргументовано (у письмовій формі)  ставлять про це

      питання.

 1. 1.3   Конференція є правомочною в разі присутності на ній обов’язкової квоти присутніх за нормами представництва один від десяти дійсних членів Осередку, а також по одному представнику від 2/3 створених філій.
 2. 1.4     Рішення Конференції приймаються, як правило, відкритим або фіксованим  голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих учасників Конференції. При цьому кожна з створених філій Осередку має один колективний голос.

                Один колективний голос,  за винятком голосування під час Виборів,

має також Виконавче Бюро. Цей голос є вирішальним в разі              однакової кількості голосів учасників Конференції при голосуванні  за

      прийняття    рішень. Порядок    Виборів керівних органів    Осередку

      регламентується відповідною  Директивою МГО УС МПА.

 1. 1.5     У голосуванні  під час проведення  Конференції беруть участь тільки  ті

      члени Осередку,  які підтвердили  своє членство своєчасною   сплатою

      періодичних членських внесків.  

  1. Постійно діючим керівним органом Осередку, що забезпечує безперервність його діяльності у період між Конференціями та організує виконання їх рішень є Виконавче бюро.
 1. 2.1     До складу Виконавчого Бюро Осередку входять щонайменше:
 2. 2.2     Виконавче Бюро:
 • Голова
 • Секретар
 • Скарбник
 • Члени Виконавчого Бюро (кількістю до 10 чол.), персональний склад яких обирається Конференцією.
 • забезпечує виконання рішень Конгресів, Конференцій та НВК МГО УС МПА, а також затверджених ними Регламенту, Директив, Інструкцій та Методичних рекомендацій;
 • формує склад делегатів  та спостерігачів від Осередку на Конгреси  і Конференції, а також пропозиції до складу офіційних міжнародних делегацій МГО УС МПА;
 • скликає проведення Конференцій Осередку, формує їх порядок денний та пропозиції щодо нового складу Виконавчого Бюро;
 • заслуховує щорічні звіти Голови та Скарбника Осередку;
 • затверджує  штатний розклад  працівників Осередку  та їх посадові

          оклади;

 • приймає рішення про проведення  цільових заходів за напрямами  статутної діяльності Осередку;
 • приймає   рішення щодо  порядку здійснення  необхідних для

         забезпечення діяльності Осередку витрат;

 • розглядає пропозиції  і скарги членів Осередку та приймає по них    рішення;
 • організує роботу ревізійної комісії та проведення аудиторських перевірок стану фінансово-господарської діяльності Осередку;
 • вносить пропозиції до НВК про нагородження активних членів Осередку, що мають  особисті заслуги в громадській та правоохоронній діяльності;
 • приймає рішення про виключення членів Осередку з лав МПА у випадках передбачених п-том 4.5 цього  Статуту;
 • вирішує інші  питання та організує інші  необхідні заходи з метою реалізації Статутних завдань Осередку.                                                

Засідання Виконавчого Бюро проводяться  не рідше одного разу у квартал. Його рішення приймаються простою більшістю голосів та оформляються протоколом, що підписується Секретарем та Головою Осередку.

На засіданні Виконавчого Бюро головує Голова Осередку, а в разі його відсутності – один з членів Виконавчого Бюро. Голос Голови Осередку або особи, що його заміняє, є вирішальним  у разі рівності голосів під час голосування.

У проміжку між засіданнями члени Виконавчого Бюро проводять роботу шляхом переписки або в іншій зручний для них спосіб.    

  1. Контрольно- ревізійна комісія складається не  менш як з трьох ревізорів,

обраних  на Конференції Осередку на чотирьохрічний термін.

Контрольно-ревізійна комісія є органом внутрішнього контролю, який відповідає за перевірку порядку  і отримання, обліку та здійснення витрат коштів, які надійшли на рахунок Осередку та засвідчує відповідність його фінансово-господарської діяльності чинному Законодавству України та рішенням виконавчих органів МГО УС МПА.

В своїй діяльності комісія керується Положенням про Контрольно-ревізійну комісію МГО УС МПА.

Ревізори представляють доповідь про виконану роботу Виконавчому Бюро за 10 днів до початку роботи  Конференції Осередку.

  1. Голова Осередку:
 • забезпечує виконання управлінських і організаційних функцій Виконавчого Бюро та реалізацію його рішень;
 • від імені Виконавчого Бюро представляє Осередок в органах МГО УС МПА та в Національній академії внутрішніх справ;
 • без доручення представляє Осередок у зносинах із державними органами,  громадськими організаціями і підприємствами України та за її межами;
 • підписує фінансові та інші документи при укладанні  договорів та угод, відкритті рахунків, тощо…;
 • особисто приймає рішення щодо здійснення поточних витрат, пов’язаних з реалізацією Статутних завдань, а також витрат на господарчу діяльність;
 • контролює роботу найманих працівників Осередку, відповідає за дотримання норм трудового Законодавства України;
 • в разі неможливості виконання своїх обов’язків,  вносить на розгляд Виконавчого Бюро пропозицію щодо заміщення його одним з членів Виконавчого Бюро, з делегуванням останньому повних або часткових повноважень.
  1. Члени Осередку оскаржують рішення, дії, бездіяльність керівних органів     

    Осередку   особисто або  шляхом подання  скарги до Національного     

    Виконавчого комітету. Рішення  НВК по зверненням членів Осередку є       

    остаточними і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку.


                                 VІ. Майно та кошти Осередку


  1. Осередок є неприбутковою організацією, яка має у своїй власності кошти

 та інше майно, необхідне для здійснення своєї Статутної діяльності.  

  1. Доходи (прибутки) Осередку використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, на реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених уставними документами.  
  2. Забороняється розподіляти отримані Осередком доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.   
  3. Джерелами фінансування Осередку є:
 • разові та періодичні  членські внески;
 • добровільні пожертвування та благодійні внески;
 • пасивні доходи;
 • інші надходження, передбачені Законодавством України.
  1. Осередок може мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар  та інше майно культурно-освітнього і спортивно-оздоровчого призначення.
  2. Осередок зобов’язаний здійснювати  бухгалтерський та податковий облік, подавати податкову та статистичну звітність, сплачувати передбачені Законодавством платежі та збори.
  3. Осередок зобов’язаний  своєчасно перераховувати до МГО УС МПА обов’язкові відрахування, встановлені рішеннями її керівних органів та подавати їй фінансову звітність про видатки.
  4. В своїй фінансовій діяльності Осередок керується відповідною Директивою МГО УС МПА.

VІІ.  Внесення змін та доповнення до Статуту Осередку


 1. 1      Зміни та  доповнення до  Статуту приймаються  Конференцією Осередку    

кваліфікованою   більшістю у 2/3   голосів присутніх на   Конференції

дійсних членів  Осередку.

  1. Аргументовані пропозиції щодо змін у Статуті вносяться письмово членами Осередку для попереднього розгляду Виконавчим Бюро, не пізніше ніж за місяць до дати проведення Конференції.
  2. Зміни до Статуту Осередку  підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до Законодавства України.

            VІІІ. Припинення  діяльності Осередку

 1. 1     Припинення  діяльності Осередку  може бути проведено  шляхом його

  ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

 1. 2    Припинення діяльності Осередку відбувається  за рішенням Конференції Осередку, якщо за це рішення  проголосувало присутніх на ній 2/3 дійсних членів Осередку.
 2. 3     У разі прийняття  рішення про припинення  діяльності Осередку

       використання   його майна і  коштів здійснюється  Ліквідаційною

       комісією, обраною Конференцією Осередку, у  відповідності до чинного

       Законодавства України.   

 1. 4      У разі припинення діяльності Осередку у результаті його ліквідації, злиття,    

         поділу, приєднання   чи перетворення усі його активи передаються одній

         або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або    

       зараховуються до доходу бюджету Держави.

 • Переглядів: 7